Naast de algemene leveringsvoorwaarden van Kontrast, de huisregels en het zwembadreglement zijn de volgende bepalingen van kracht ten aanzien van de zwemlessen:

Deelname aan zwemlessen:
• Vanaf 4,5 jaar kan de leerling starten met de cursus Diploma A.
• Vooraf wordt door de ouder(s) gekozen voor het pakket met 2-uurs lessen of voor het pakket met 1-uurs lessen.
• Lestijden gaan in overleg met ouders en zwemschool, afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden.
• Deelname aan de cursus Diploma B kan alleen wanneer het kind in bezit is van het A-diploma. Kinderen, die bij Zwemschool Kontrast het A-diploma hebben gehaald worden direct geplaatst.

Duur van de cursus:
• Voor het A-diploma 5 of 10 maanden. Dit zijn effectieve lesmaanden. In de Zomervakantie zal er geen les worden gegeven. De overige vakanties wordt er zo veel mogelijk les gegeven, deze lessen kunnen door Zwemschool Kontrast ook op andere tijden van de dag worden geprogrammeerd. Gemiste lessen door algemeen erkende feestdagen worden niet verrekend, gerestitueerd of ingehaald.
• Hetzelfde geldt voor de cursussen diploma B en C, welke cursussen 3 effectieve lesmaanden bedragen.

De Diplomagarantie:
• De Diplomagarantie houdt in, dat er geen verdere lesgelden betaald hoeven te worden wanneer het afgesproken aantal (aaneengesloten) termijnen is betaald. Zwemschool Kontrast draagt dan zorg voor het alsnog op niveau brengen van de zwemvaardigheden, zodat het diploma gehaald wordt.
Er kan alleen aanspraak op de Diplomagarantie worden gedaan wanneer:
• Naar beoordeling van de instructrice na maximaal 8 zwemlessen er geen gegronde aanwijzingen zijn dat het kind het diploma niet binnen de gestelde termijn kan halen. Wanneer dit wel het geval is, zal Kontrast de ouder(s) hiervan op de hoogte brengen.
• Het kind geen lichamelijke en/of psychische beperkingen heeft. Wanneer dit wel het geval is worden de extra lessen die nodig zijn voor het behalen van het diploma in rekening gebracht.
• Het kind aan alle lessen heeft meegedaan. Bij ziekte of verhindering kunnen tot maximaal 2 lessen worden afgemeld.
A-diploma 5 maanden mogen er maximaal 2 lessen worden gemist
A-diploma 10 maanden mogen er maximaal 4 lessen worden gemist
B/C-diploma 3 maanden mag er maximaal 1 les worden gemist
• Voor het diplomazwemmen zullen de eisen van de ENVOZ worden gehanteerd.

Inschrijving en betaling:
• Inschrijven kan online via de site van Kontrast of met het Inschrijfformulier Zwemlessen bij de receptie. De inschrijving is pas geldig na betaling ineens, contant of per bank van het inschrijfgeld en het bedrag voor afzwemmen en diplomakosten. Samen € 30,00. Dit bedrag kan niet worden gerestitueerd na een gedane inschrijving.
• De maandelijkse betalingen gaan per incasso en zullen op de 1e van de maand worden geïncasseerd. Hiertoe dient vóór aanvang van de cursus de incassomachtiging te worden ingevuld en ondertekend. Gemiste lessen worden niet verrekend of gerestitueerd.

Slotbepalingen:
• Bij inschrijving voor een cursus bij Zwemschool Kontrast gaat u akkoord met deze bepalingen. (versie 2015)