Algemene (Leverings)voorwaarden

1) Status en Bevoegdheden

1 Kontrast Sport & Wellness BV (hierna Kontrast) is een niet gesubsidieerd particulier instituut voor gezondheid, sport, recreatie, regeneratie en persoonlijke verzorging, opgericht september 1988 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 05046040. Kontrast Sport & Wellness is aangesloten bij NL-Actief en daardoor gebonden aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, welke tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond en in werking zijn getreden per 1 december 2011.

2 Kontrast Sport & Wellness heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover noodzakelijk, als gemachtigde voor en namens de in het instituut werkzame medewerk(st)ers.

 

2) Definities en Toepasselijkheid

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL-Actief een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. Wellness-activiteiten vallen hier ook onder.

De Overeenkomst: overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consumenten worden gesloten.

 

3) Het Lidmaatschap aangeboden op het Lidmaatschapsformulier

 1. Nieuwe leden, die gedurende de laatste twee jaar geen lid van Kontrast zijn geweest, kunnen gebruik maken van de Proefmaand. Deze maand is inclusief onbeperkt sporten, gebruik van de Milon Cirkel, de intake, de instellingen, de (body)analyses, de testen, éénmaal het gebruik van de sauna-accommodatie en inclusief het geldende inschrijfgeld. De proefmaand wordt automatisch opgevolgd door een Garantiepas Actief met Milon voor volwassenen voor een minimale duur van 3 maanden, tenzij vóór het verstrijken van de proefmaand middels het Mutatieformulier bij de receptie is aangegeven een ander lidmaatschap te wensen of te willen afzien van verlenging van het lidmaatschap. In het laatste geval dienen de in bruikleen gestelde toegangssleutel en/of pasje weer ingeleverd te worden. Hierop zit geen borg.

Buiten de Proefmaand kan er gekozen worden uit verschillende maandlidmaatschappen, die allen beginnen met een minimale lidmaatschapsduur van 3 maanden of 12 maanden. Het betreft hier altijd hele kalendermaanden, waardoor de afgesproken 3 of 12 maanden termijn op de eerste van de volgende maand aanvangt.

Binnen deze lidmaatschappen kan men vervolgens kiezen voor een Actiefpas (alle sportfaciliteiten en het zwembad), een Garantiepas (uitgebreid met de Milon Cirkel), een Totaalpas (uitgebreid met het gebruik van de sauna-accommodatie), of een Vitaalpas Gezin (of koppel), deze pas geeft voor het hele gezin toegang tot alle sportfaciliteiten en tot de sauna-accommodatie.

Binnen de Actiefpas kan nog de keuze gemaakt worden voor een onbeperkt gebruik of een beperkt gebruik (5 bezoeken per maand). Bij een beperkt gebruik worden elke maand 5 bezoeken ter schikking gesteld. Niet gebruikte bezoeken kunnen tot een maximum van 3 bezoeken meegenomen worden naar de volgende maand. Door voor een heel jaar vooruit te betalen kan men het totale jaartegoed aan bezoeken naar eigen keus opmaken binnen dat jaar.

 1. Voor 65-plussers is er een korting op de geldende tarieven.
 2. Studenten krijgen tot hun 30e verjaardag, in het bezit van een voltijd Studentenpas korting op de geldende tarieven. Zij zijn verplicht het centrum in kennis te stellen van het feit, dat ze op een bepaald moment geen student meer zijn.
 3. De Kinderpas voor kinderen tot 13 jaar en de Jeugdpas voor kinderen van 13 tot 16 jaar zijn een onbeperkt lidmaatschap met de duur van minimaal 3 maanden. Voor deze categorieën gelden gepubliceerde openingstijden en faciliteiten. Bij leeftijdsoverschrijding komt men automatisch in het lidmaatschap voor de volgende leeftijdscategorie met de daarbij behorende tarieven.
 4. Voor gezinnen, vader, moeder en kinderen tot 25 jaar en voltijd studenten tot 30 jaar met een studentenpas wonend op één adres, is er een Vitaalpas gezin. Dit is een onbeperkt lidmaatschap met toegang tot Fitness, incl. gebruik van de Milon Cirkel, groepslessen en groepstrainingen, squashen, zwemmen, tennissen, midgetgolfen en onbeperkt naar Sauna Kontrast.
 5. Alle lidmaatschappen worden zonder een geldige afmelding of wijziging voortgezet voor onbepaalde tijd met de maandelijkse abonnementskosten, die bij het laatstgenoten lidmaatschap horen.
 6. “Upgraden” (van beperkt naar onbeperkt gebruik) van een lidmaatschap kan elke maand door opnieuw een lidmaatschapsformulier in te vullen. Hierdoor verandert de nog lopende periode niet.

“Downgraden”  (van onbeperkt naar beperkt lidmaatschap) kan alleen wanneer dit minimaal één kalendermaand van te voren is gemeld bij de receptie middels een nieuw lidmaatschapsformulier. De lopende periodes veranderen hierdoor niet.

 1. Kinderen tot 16 jaar hebben beperkte toegang tot de activiteiten en faciliteiten van Kontrast. Deze zijn bekend gemaakt in de gepubliceerde openingstijden voor de verschillende activiteiten.

4) De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

5) Inschrijving en bedenktijd

 1. Bij inschrijving wordt er éénmalig entreegeld berekend. Deze dienen bij inschrijving te worden betaald.
 2. In dit entreegeld is begrepen; rondleiding en inschrijving, intakegesprek met intaketesten en beweegadvies, en in bruikleen stellen van de toegangssleutel/pas.
 3. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt eerder indien (en op het moment dat) de consument gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

6) Duur en beëindiging

 1. De ondernemer biedt de Consument tenminste de keuze uit:

– een overeenkomst van 3 maanden of minder en

– een overeenkomst van langere duur

De overeenkomst wordt na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd voortgezet.

 1. Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst na 1 jaar op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. Tussentijdse opzegging is mogelijk indien:

– de consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

-het voor de consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

 1. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen wanneer alle openstaande facturen en schulden zijn betaald.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en 3 is de ondernemer gerechtigd om de abonnementsbijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende (hogere) abonnementsbijdrage.
 3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in artikel lid 3 bestaat de mogelijkheid het lidmaatschap op te schorten of te bevriezen. Als een lid gedurende een periode langer dan één maand geen gebruik kan maken van de activiteiten in het centrum als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

Deze opschorting kan alleen wanneer er persoonlijk vooraf bij de receptie melding wordt gemaakt van de wens om gebruik van deze regeling te maken. De maximale periode van bevriezing is twee maanden, daarna moet een eventuele nieuwe opschortingsperiode opnieuw aangevraagd worden.

Een lid kan het lidmaatschap ook voor een periode van maximaal 3 maanden per kalenderjaar bevriezen. Dit kan tijdens of na de contractperiode, alleen hele kalendermaanden en met schriftelijke melding minimaal één maand voor ingang van de bevriezing. Na de bevriezingsperiode start het lidmaatschap automatisch weer op. Bevriezing tijdens de contractperiode betekent dat de contractperiode wordt verlengd met het aantal bevroren maanden. Vitaalpassen Gezin kunnen niet worden ‘bevroren’.

 1. Tussentijdse opzegging door Kontrast Sport en Wellness is met onmiddellijke ingang mogelijk indien

– de consument één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

– de consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

7) Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

 

8) Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

9) Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. Zie ook artikel 6 lid 7.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

 10) Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

11) Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

12) Betaling

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen en wordt met automatische incasso geïnd op de 1e van de kalendermaand. Wanneer deze datum in het weekend valt, dan wordt er op de eerstvolgende werkdag geïnd. Het te innen bedrag is gelijk aan het overeengekomen abonnementsgeld. De machtiging geldt wanneer en zolang het lidmaatschap voortduurt.
 2. Men betaalt één maand vooruit en de maandelijkse termijnen lopen parallel met de kalendermaanden. Hiervoor is het meestal noodzakelijk, dat er bij aanvang van het lidmaatschap een deel van een kalendermaand berekend wordt.
 3. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

13) Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

14) Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15) Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:

– de totstandkoming van Overeenkomsten of,

– de uitvoering van Overeenkomsten,

kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 2. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 4. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld of op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16) Nakomingsgarantie

 1. Fit!vak staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Fit!vak aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Fit!vak een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan Fit!vak over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van Fit!vak de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
 2. Fit!vak verschaft geen nakomingsgarantie voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname-vereisten (klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), en indien op het moment van de zitting door de Geschillencommissie sprake is van één van de volgende situaties:

– aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;

– de Ondernemer is failliet verklaard;

– de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Fit!vak aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

 1. Ingeval de Consument aanspraak maakt op de nakomingsgarantie, dan is hij gehouden de hem toegekende vordering te cederen aan Fit!vak.

 

17) Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.